เป้าหมายของความเข้าใจ(Understanding Goal) : นักเรียนเข้าใจและเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกรอบตัวในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Week 1

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจ และสามารถพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างสมเหตุสมผล


Week
Input
Process
Output
Outcome
1
9-13
ม.ค.60
โจทย์ :
สร้างฉันทะ /สร้างแรงบันดาลใจ
- สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ชื่อหน่วย
- สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้

คำถาม
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้ ?        

เครื่องมือคิด
       
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำและดูคลิปวีดีโอ
- Round Robin : แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์(Home School day )
- Card and Chart  : วาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Blackboard Share : ตั้งชื่อหน่วย
- Show and Share : งานทดลอง

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิปวีดีโอการ์ตูน BEN 10 ตอนแรก
- ชุดอุปกรณ์การทดลองของนักเรียน
วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูให้และนักเรียนร่วมกันพูดคุยถึงสิ่งที่ตนเองได้ทำเกี่ยวกับกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ (Home School day ) คนละ 2 กิจกรรม
- ครูขอนักเรียนอาสาเพื่อนำเสนอกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ของตนเอง ประมาณ 5 คน
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ทำกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ (Home School day ) คนละ 2 กิจกรรม
- นักเรียนที่อาสาทำการทดลอง 5 คน จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทดลอง
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูให้นักเรียนอาสา 5 คน เปิดมุมทำกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ให้กับเพื่อนและครูได้ดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สังเกตเห็นอะไร เกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงเปลี่ยนไป  ส่งผลอย่างไร แล้วเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร ?
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนลองตั้งคำถามสิ่งที่สังเกตเห็น สิ่งที่สงสัยและอยากรู้จากกิจกรรมการทดลองของเพื่อนคนละ  5 คำถาม
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนได้ตั้งคำถามจากสิ่งที่สังเกตเห็น สิ่งที่สงสัยและอยากรู้จากกิจกรรมการทดลองของเพื่อนคนละ  5 คำถาม
- ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้
นักเรียนแต่ละคนบันทึกการทดลองลงในสมุดนักวิทย์กับการเรียนรู้
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอการ์ตูน BEN 10 ตอนแรก
- ครูให้นักเรียนตั้งคำถามจากสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอการ์ตูน BEN 10 ตอนแรก
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้?"  
- นักเรียนวาดภาพหรือเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ พร้อมเหตุผลที่อยากเรียนรู้
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่เรื่องที่อยากเรียนรู้
- นักเรียนได้นำเสนอเรื่องที่อยากเรียนรู้ร่วมกัน
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยให้น่า สนใจ และอยากเรียนรู้อย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้  Quarter 4/59  
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้อะไรบ้างและอยากเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับหน่วย “BEN 10?     
เชื่อม
- ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้ในหน่วย Quarter 4/59  
- ครูและนักเรียนช่วยกันขมวดสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ ใช้เครื่องมือ Think pair share
- นักเรียนช่วยกันเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ลงในชาร์ตแผ่นใหญ่
วันศุกร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์ได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์(
Home School day )
 - พูดคุย ถามตอบเกี่ยวกับการตั้งคำถามจากการทดลองของเพื่อน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้และชื่อหน่วย
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นสิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่อยากเรียนรู้
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- บันทึกสมุดนักวิทย์กับการเรียนรู้
- เขียนและวาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
- สรุปบทเรียนรายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจ และสามารถพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างสมเหตุสมผล

ทักษะ
 :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้  รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ทักษะการสื่อสาร
 อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะทางวิทยาศาสตร์
- รู้จักการสังเกตผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส
- รู้จักการตั้งคำถามต่อสิ่งที่อยากเรียนรู้
- รู้จักการสืบค้นหาข้อมูลและการทดลอง
- สรุปผลสิ่งที่ที่เกิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

คุณลักษณะ
:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเอง เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน
ตัวอย่างภาพกิจกรรมตัวอย่างภาพชิ้นงาน

สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์แรกของการเรียนรู้ Q.4/59 ของพี่ป.1 กันแล้วค่ะ ทั้งคุณครูและพี่ป.1 ต่างก็นำเรื่องราวที่ตนเองได้ไปค้นและทำการทดลองวิทยาศาสตร์ง่ายๆกับคุณพ่อคุณแม่มาบอกเล่าให้กับเพื่อนได้ฟัง และขออาสานำการทดลองมาถ่ายทอดให้เพื่อนและคุณครูได้ที่แตกต่างกัน เช่น เข็มเจาะลูกโป่ง เสียงผ่านสาย ระเบิดสี โค้กระเบิด ไม้ขีดยกเหรียญ ซึ่งสังเกตเห็นว่าพี่ป.1 สามารถถ่ายทอดได้ดีมากค่ะเข้าใจกระบวนการทดลอง และเพื่อนๆที่ได้ดูยังสามารถที่จะตั้งคำถามเพื่อแลกเปลี่ยนกันจากกิจกรรมทดลองที่ได้ทำและได้ดู จากนั้นพี่ป.1 ได้เลือกเรื่องที่จะเรียนรู้ร่วมกัน โดยภาพรวมอยากเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ผ่านการ์ตูนที่พี่ๆ ชื่นชอบและติดตามกัน ดังนั้น Q.4 นี้ได้ชื่อหน่วยว่า BEN 10 ค่ะ

    ตอบลบ