เป้าหมายของความเข้าใจ(Understanding Goal) : นักเรียนเข้าใจและเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกรอบตัวในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Week 2

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถออกแบบวางแผนการเรียนรู้ของตนเองร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีขั้นตอน และสร้างสรรค์

Week
Input
Process
Output
Outcome
2
16-20
ม.ค.60
โจทย์ : 
ออกแบบและวางแผนปฏิทินการเรียนรู้

คำถาม
นักเรียนจะออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ใน Quarter 4/59 นี้อย่างไร ?

เครื่องมือคิด
-
 Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลอง
- Think Pair Share :กิจกรรมที่อยากเรียนรู้
- Mind Mapping : ก่อนเรียน
- Wall Thinking ปฏิทินการเรียนรู้
 - Show and Share นำเสนอปฏิทินการเรียนรู้

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
 - บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ชุดอุปกรณ์การทดลองของนักเรียน

วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- ครูให้นักเรียนอาสานำเสนอกิจกรรมการทดลองวิยาศาสตร์ที่ไม่ซ้ำกับสัปดาห์แรกของตนเอง อีก 5 คน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สังเกตเห็นอะไร เกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงเปลี่ยนไป  ส่งผลอย่างไร แล้วเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร ?
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนลองตั้งคำถามสิ่งที่สังเกตเห็น สิ่งที่สงสัยและอยากรู้จากกิจกรรมการทดลองของเพื่อนคนละ  5 คำถาม
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนได้ตั้งคำถามจากสิ่งที่สังเกตเห็น สิ่งที่สงสัยและอยากรู้จากกิจกรรมการทดลองของเพื่อนคนละ  5 คำถาม
- ครูและนักเรียนร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้
นักเรียนแต่ละคนบันทึกการทดลองลงในสมุดนักวิทย์กับการเรียนรู้
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ในQuarter 3 นี้ได้อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน?
เชื่อม
ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนเป็น 5 กลุ่ม นักเรียนช่วยกันคิดออกแบบวางแผนทำปฏิทินการเรียนรู้
- นักเรียนร่วมกันนำเสนอปฏิทินการเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง
ครูเขียน Mind Mapping หน่วย “BEN 10” บนกระดาน ให้นักเรียนช่วยกันบอกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่ตนเองรู้
เชื่อม
- ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียน Mind Mapping ก่อนเรียน
- ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุป Mind Mapping ก่อนเรียนของตนเอง
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง
 ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมถึงเรียกว่าวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกิดขึ้นเมื่อไหร่?
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
วันศุกร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์ได้เรียนรู้อะไรบ้าง”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำ
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับออกแบบและวางแผนปฏิทินการเรียนรู้ใน Q.4/59
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม PBL คู่ขนาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- บันทึกสมุดนักวิทย์กับการเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้
- สรุปองค์ความรู้ก่อนเรียน Q.4/59
 - สรุปบทเรียนรายสัปดาห์
ความรู้ 
สามารถออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ของตนเองร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีขั้นตอน และสร้างสรรค์

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้  รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ทักษะการสื่อสาร
 อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะทางวิทยาศาสตร์
- รู้จักการสังเกตผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส
- รู้จักการตั้งคำถามต่อสิ่งที่อยากเรียนรู้
- รู้จักการสืบค้นหาข้อมูลและการทดลอง
- สรุปผลสิ่งที่ที่เกิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

คุณลักษณะ
:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างภาพกิจกรรม
ตัวอย่างภาพชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 2 พี่ป.1 หลังจากที่เราได้เลือกเรื่องที่เรานั้นอยากจะเรียนรู้ร่วมกันแล้ว ก็ออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ในสัปดาห์ต่อๆ ไป ทุกๆ สัปดาห์ที่เกิดขึ้นในเรื่องที่อยากรู้และอยากค้นหา ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานเสียง พลังงานความร้อน แรงและการเคลื่อนที่ หรือปม้แต่วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันของแต่ละคน เข้ามาเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันอย่างไร พี่ป.1 ต่างบอกว่าคุณครับ/คุณครูคะ นักวิทยาศาสตร์ต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตและสงสัย แล้วก็ต้องเป็นนักค้นหา นักทดลอง ไปพร้อมๆ กันใช่หรือเปล่าครับ พี่ป.1 เริ่มอยากจะเป็นนักวิทย์ตัวน้อยแล้วค่ะ

    ตอบลบ