เป้าหมายของความเข้าใจ(Understanding Goal) : นักเรียนเข้าใจและเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกรอบตัวในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Week 3

เป้าหมายรายสัปดาห์ :เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับพลังงานลมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น และปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตนเองได้

Week
Input
Process
Output
Outcome

3
23-27 ม.ค.60


โจทย์ :
พลังงานลม
- ธรรมชาติ
- มนุษย์สร้างขึ้น

คำถาม
- ลมเกิดจากอะไร เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร
- ทิศทางลมส่งผลกับอะไรบ้าง เราจะรู้ได้อย่างไร?

เครื่องมือคิด
- Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองและสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ
- Blackboard Share : ขั้นตอนการทดลอง
- Key Question : การตั้งคำถามจากการทดลอง
-  Wall Thinking ประดิษฐ์ของเล่น “เลี้ยงลูกด้วยลมบอล”
- Show and Share : นำเสนอการทดลองของกลุ่ม

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิปวีดีโอการ์ตูน BEN 10  ตอน “เทอร์ราสพิน”
- ลูกบอลเล็ก/ ใหญ่
- ไดล์เป่าผม
- ใบไม้ / ไม้เสียบลูกชิ้น
- ชุดอุปกรณ์ประดิษฐ์ (หลอดกาแฟ ฟอย์อลูมิเนียม กรรไกร)

วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอการ์ตูน BEN 10  ตอน “เทอร์ราสพิน” เกี่ยวกับพลังงานลม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สังเกตเห็นอะไร เกิดอะไรขึ้น  ทำไมถึงเปลี่ยนไป  ส่งผลอย่างไร เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร ?
- ครูให้นักเรียนตั้งคำถามจากสิ่งที่ได้ดูคลิปวีดีโอ คนละ 5 คำถาม
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู พร้อมแลกเปลี่ยนคำถาม
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
- ครูและนักเรียนร่วมกันกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ “เป่าให้ลอย” “เลี้ยงลูกบอลด้วยเครื่องเป่าลม”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สังเกตเห็นอะไร เกิดอะไรขึ้น  ทำไมถึงเปลี่ยนไป  ส่งผลอย่างไร เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร ?
- ครูให้นักเรียนตั้งคำถามจากกิจกรรมการทดลอง คนละ 5 คำถาม
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้
นักเรียนแต่ละคนบันทึกการทดลองลงในสมุดนักวิทย์กับการเรียนรู้
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันเล่นกังหันลมใบไม้
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทิศทางลมส่งผลกับอะไรบ้าง เราจะรู้ได้อย่างไร?” “ทำไมเราถึงมองไม่เห็นลม แต่เรารู้สึกได้?
เชื่อม
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดและออกแบบการทดลองที่เกี่ยวข้องกับพลังงานลมเข้ามาเกี่ยวข้อง
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลอง
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอกิจกรรมการทดลองของกลุ่มตนเอง
- ให้นักเรียนตั้งคำถามจากสิ่งที่ได้ทำการทดลอง คนละ 5 คำถาม
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้
ประดิษฐ์ของเล่น “เลี้ยงลูกด้วยลมบอล”
วันศุกร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์ได้เรียนรู้อะไรบ้าง”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์
ภาระงาน
- พูคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม PBL คู่ขนาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- บันทึกสมุดนักวิทย์กับการเรียนรู้กับการเรียนรู้
- ประดิษฐ์ของเล่น “เลี้ยงลูกด้วยลมบอล”
- สรุปบทเรียนรายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับพลังงานลมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น และปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตนเองได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้  รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ทักษะการสื่อสาร
 อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะทางวิทยาศาสตร์
- รู้จักการสังเกตผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส
- รู้จักการตั้งคำถามต่อสิ่งที่อยากเรียนรู้
- รู้จักการสืบค้นหาข้อมูลและการทดลอง
- สรุปผลสิ่งที่ที่เกิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกัน
ตัวอย่างภาพกิจกรรม


ตัวอย่างภาพชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นสัปดาห์ที่เหล่า BEN 10 กำลังสนุกไปกับการทดลองต่างๆ เช่น ปิงปองลอยได้ พี่ป.1 คะทำไมลูกปิงปองถึงลอยได้? ครูครับทำไมลมที่ออกมาจากเครื่องเป่าถึงร้อน ส่วนลมที่ออกจากพัดลมทำไมถึงเย็นครับ พี่เป้ พี่การ์ฟิว : ลมร้อนจะช่วยทำให้สิ่งที่เปียกแห้งเร็ว ก็ผมเคยเห็นแม่ใช้เป่าผมเปียกๆ แล้วก็แห้งครับ พี่อ้อม : พัดลมเป่าก็แห้งเหมือนกัน แล้วก็ไม่ร้อนด้วยค่ะ และการทดลองด้วยสิ่งที่ใช้ลมจากตัวเรา และลมจากธรรมชาติ ครูครับทำไมเวลาเราตด มีทั้งลม กลิ่น เสียงมาพร้อมๆ กันเลย? เพื่อน : ก็เรากินของเสียเข้าไปไง แต่ครูคะบางทีมีแค่ลม ไม่มีกลิ่น แล้วก็ไม่มีเสียง แล้วถ้าวันหนึ่งเราไม่ตดจะเป็นอย่างไร? พี่น้ำท้องก็จะอืดครับ สนุกไปกับคำถาม และคำตอบบางคำตอบที่แลกเปลี่ยนกันของพี่ป.1 ค่ะ การทดลอง "เลี้ยงลูกบอลด้วยลม"( หลอด _แผ่น ALUMINUM FOIL )แต่เอ้! แล้วลมมาจากไหนคะ? ครูครับ/ครูคะ ลมมาจากปอดของเราที่หายใจเข้าไป แล้วเราเป่าออกมาทางปากก็ได้ค่ะ

    ตอบลบ