เป้าหมายของความเข้าใจ(Understanding Goal) : นักเรียนเข้าใจและเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกรอบตัวในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Week 10

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ สะท้อนแง่มุมที่หลากหลาย และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมWeek
Input
Process
Output
Outcome

10
13-16 มี.ค.60
โจทย์ :
ถอดบทเรียน

คำถาม
Core knowledge (แก่นความเข้าใจ)
- นักเรียนคาดหวังว่าจะได้เรียนรู้อะไร?
- อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดของเนื้อหาที่ได้เรียนรู้?
How to  (วิธีการ /ล้มเหลว/ สำเร็จ)
- มีกระบวนการทำอย่างไร และทำไมต้องทำแบบนี้?
Value (คุณค่า)
- เราจะนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างไร?

เครื่องมือคิด  
- Brainstorms ระดมความคิดเห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้
-  Round Robin สิ่งที่ทำได้ดีแล้วและควรพัฒนา
- Show and Share นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter 3/59
- Mind Mapping หลังเรียน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
บรรยากาศภายในชั้นเรียน
จันทร์ ( ชั่วโมง)
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
Core knowledge (แก่นความเข้าใจ)
- นักเรียนคาดหวังว่าจะได้เรียนรู้อะไร?
- อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดของเนื้อหาที่ได้เรียนรู้
How to  (วิธีการ /ล้มเหลว/ สำเร็จ)
- มีกระบวนการทำอย่างไร และทำไมต้องทำแบบนี้
Value (คุณค่า)
- เราจะนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างไร
เชื่อม
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ตลอด Q./59
ใช้
นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping

วันอังคาร (ชั่วโมง)
ชง
ครูถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วและอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้ใน Quarter นี้
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว  สิ่งที่ควรพัฒนา
ใช้
นักเรียนแต่ละคนเขียนประเมินตนเอง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์

วันพุธ (ชั่วโมง)
ใช้
ครูและนักเรียนซ้อมนำเสนอองค์ความรู้ผ่านการนำเสนองาน การเล่นละคร เพลง ฯลฯ
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง)
ใช้
นักเรียนนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ใน Quarter นี้ผ่านการนำเสนองาน การเล่นละคร เพลง  ฯลฯให้ครูและเพื่อนๆได้รับชม
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter นี้
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ใช้
นักเรียนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์

ภาระงาน :
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง
Q.4/59

ชิ้นงาน :
- Mind Mapping การ์ตูนช่องหรือบรรยาย สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- สรุปสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
สรุปบทเรียนรายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ สะท้อนแง่มุมที่หลากหลาย และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน/เพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
 อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ  หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่

ตัวอย่างภาพกิจกรรมตัวอย่างภาพชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. พี่ป.1 มาถึงสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนรู้หน่วย BEN 10 โดยทั้งสัปดาห์เราได้นำคำถามสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
    อย่างเช่น พี่แก้ม : ครูคะวิทยาศาสตร์คือการทดลอง ค้นหา แล้วยังเกี่ยวข้องกับตัวเราด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรง เติบโตพี่แป้ง : ครูคะ หนูยังสนุกกับการทดลองอยู่เลยค่ะ เรียนต่ออีกนิดได้หรือเปล่าคะ จากนั้นพี่ป.1 ได้ร่วมกันคิดการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้กับคนอื่นได้เข้าใจ ผ่านฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน คือ พลังงานลม พลังงานไฟฟ้า แรงและการเคลื่อนที่ พลังงานเสียง เมื่อทุกคนแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งช่วยกันเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างด้วยตนเอง ซึ่งคุณครูสังเกตเห็นความร่วมมือ การยอบรับฟังความคิดเห็น การแบ่งปันมีจิตอาสา เห็นทักษะการสังเกต การตั้งคำถาม การค้นหา การทดลองและสรุปผลของพี่ป.1 แต่ละคนนั้นทั้งเหมือนและแตกต่างกัน ตามความเข้าใจของแต่ละคน สามารถนำเสนอออกมาได้ในรูปแบบของตนเองได้ดีค่ะ อีกทั้งสัปดาห์นี้พี่ป.1 มีโอกาสร่วมชื่นชมและให้กำลังใจน้องอนุบาล พี่มัธยมฯและพี่ประถมในการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Q.4/59 ทุกคนตื่นเต้น สนุก และกระตือรือร้นในการเรียนรู้ร่วมกันได้ดีค่ะ

    ตอบลบ