เป้าหมายของความเข้าใจ(Understanding Goal) : นักเรียนเข้าใจและเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกรอบตัวในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Week 4

เป้าหมายรายสัปดาห์ :นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับพลังงานน้ำ และปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตนเองได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
4
30ม.ค.-
3ก.พ.60
โจทย์ :
พลังงานน้ำ

คำถาม
- ปรากฏการณ์น้ำขึ้น น้ำลง เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?
- นักเรียนคิดว่าพลังงานน้ำ สามารถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร?
- ถ้าวันหนึ่งไม่มีน้ำ จะส่งผลต่อสิ่งใดบ้าง อย่างไร?

เครื่องมือคิด
- Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับพลังงานน้ำ
- Think Pair Share : สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทดลอง
- Key Question : คำถามจากการทดลอง
-  Wall Thinking :การ์ตูนช่อง BEN 10 พลังงานน้ำ
- Show and Share : การทดลอง

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิปวีดีโอการ์ตูน BEN 10  ตอน“water hazard
- ชุดอุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ “น้ำเป็นน้ำแข็ง” “ร้อน เย็น ธรรมดา
(น้ำ สารโซเดียมอะซีเตท สารโซเดียมโพลีอะครีเลท)
วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอการ์ตูน BEN 10  ตอน“water hazard” เกี่ยวกับพลังงานน้ำ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สังเกตเห็นอะไร เกิดอะไรขึ้น  ทำไมถึงเปลี่ยนไป  ส่งผลอย่างไร เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร ?
- นักเรียนตั้งคำถามจากสิ่งที่ได้ดู คนละ 5 คำถาม
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
ใช้
นักเรียนทำการ์ตูนช่อง BEN 10 พลังงานน้ำ
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ “น้ำเป็นน้ำแข็ง” “ร้อน เย็น ธรรมดา ”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สังเกตเห็นอะไร เกิดอะไรขึ้น  ทำไมถึงเปลี่ยนไป  ส่งผลอย่างไร เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร ?
- นักเรียนตั้งคำถามจากสิ่งที่ได้ทำการทดลอง คนละ 5 คำถาม
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากกิจกรรมการทดลองและคำถาม
ใช้
บันทึกสมุดนักวิทย์กับการเรียนรู้กับการเรียนรู้
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรม “น้ำหยดเดียว”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ในร่างกายเรามีน้ำหรือไม่ แล้วอยู่ที่ไหน  ทำไมเราต้องกินน้ำทุกวัน  สีของปัสสาวะส่งผลอย่างไร   น้ำหายไปไหน   สิ่งมีชีวิตชนิดใดต้องการน้ำมากที่สุด ?
เชื่อม
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดและออกแบบการทดลองที่เกี่ยวข้องกับพลังงานน้ำเข้ามาเกี่ยวข้อง
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลอง
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอกิจกรรมการทดลองของกลุ่มตนเอง
- ให้นักเรียนตั้งคำถามจากสิ่งที่ได้ทำการทดลอง คนละ 5 คำถาม
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้
บันทึกสมุดนักวิทย์กับการเรียนรู้กับการเรียนรู้
วันศุกร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์ได้เรียนรู้อะไรบ้าง”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์
ภาระงาน
- พูคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม PBL คู่ขนาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- บันทึกสมุดนักวิทย์กับการเรียนรู้กับการเรียนรู้
- การ์ตูนช่อง BEN 10 พลังงานน้ำ
- สรุปบทเรียนรายสัปดาห์

ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับพลังงานน้ำ และปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตนเองได้

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้  รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ทักษะการสื่อสาร
 อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะทางวิทยาศาสตร์
- รู้จักการสังเกตผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส
- รู้จักการตั้งคำถามต่อสิ่งที่อยากเรียนรู้
- รู้จักการสืบค้นหาข้อมูลและการทดลอง
- สรุปผลสิ่งที่ที่เกิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกัน
ตัวอย่างภาพกิจกรรมตัวอย่างภาพชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่พี่ป.1 ทำการทดลองเกี่ยวกับน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการทดลอง "ของเหลว กลายเป็นของแข็ง" กิจกรรมนี้พี่ป.1 ได้ทำไอศกรีม ซึ่งใช้เวลา 2 วัน
    ในการทดลองซึ่งทุกคนสามารถที่จะรอคอยเพื่อ ดูการเปลี่ยนปลงดังกล่าว แถมได้ชิมไอศกรีมอร่อย ๆ และนำไปแบ่งปันคุณครูด้วยค่ะ วันต่อมาพี่ป.1 ร่วมกันทดลอง "ร้อน เย็น ธรรมดา" ด้วยการสัมผัสน้ำที่มีสถานะแตกต่างกัน ทุกคนสนุกและสามารถถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกและความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับน้ำได้และมีการแลกเปลี่ยนคำถามที่ตนเองอยากรู้เกี่ยวกับน้ำ และในวันพุธพี่ป.1 ได้มีโอกาสเรียนรู้การคายน้ำของต้นไม้จากคุณพ่อพี่ดีดี จากกิจกรรมทั้งหมดที่พี่ป.1 ได้ร่วมเรียนรู้กัน ทุกคนกระตือรือร้นในการเรียนรู้ รู้จักการรอคอย การเฝ้าสังเกตผลการทดลอง การเรียนรู้ร่วมกันกับผู้อื่นได้ดีค่ะ

    ตอบลบ