เป้าหมายของความเข้าใจ(Understanding Goal) : นักเรียนเข้าใจและเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกรอบตัวในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Week 8

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของแรง และสามารถอธิบายการเกิดแรงดึง แรงผลักอย่างง่าย และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

Week
Input
Process
Output
Outcome

8
6-10
มี.ค. 60

โจทย์ : 
แรงและการเคลื่อนที่

คำถาม
- แรงมาจากไหน เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?
- ถ้าเราต้องการย้ายสิ่งของสิ่งหนึ่ง จะทำอย่างไรโดยใช้แรงน้อยที่สุด?


เครื่องมือคิด
-
 Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลอง
- Key Question : คำถามจากการทดลอง
- Think Pair Share : การเกิดแรงชนิดต่างๆ
- Show and Share : นำเสนอการทดลองกลุ่ม
-  Wall Thinking ชิ้นงานประดิษฐืเครื่องทุ่นแรง

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิปวีดีโอการ์ตูน BEN 10  “lodestar
- ชุดทดลองวิทยาศาสตร์ “ตะเกียบยกน้ำ” “รถไฟเหาะ” “ลูกแก้วในกาละมัง” “ของเบายกของหนัก”

วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอการ์ตูน BEN 10  “ฮิวมังกาซอร์” เกี่ยวกับแรงแม่เหล็ก
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สังเกตเห็นอะไร เกิดอะไรขึ้น เปลี่ยนแปลงไป ทำไมถึงเปลี่ยนไป  ส่งผลอย่างไร เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร ?
- ครูให้นักเรียนตั้งคำถามจากสิ่งที่ได้ดู คนละ 5 คำถาม
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและจากคำถาม
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ “ตะเกียบยกน้ำ” “รถไฟเหาะ” “ลูกแก้วในกาละมัง” “ของเบายกของหนัก”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด” ทำไมร่างกายของเราบางครั้งรู้สึกไม่มีแรง เกิดอะไรขึ้น? แรงมีการเคลื่อนที่อย่างไร ”
- ครูให้นักเรียนตั้งคำถามจากสิ่งที่ได้ทำ คนละ 5 คำถาม
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากกิจกรรมการทดลองและคำถาม
ใช้
บันทึกสมุดนักวิทย์กับการเรียนรู้กับการเรียนรู้
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เราจะสร้างเครื่องทุ่นแรงอย่างง่ายได้อย่างไร?
เชื่อม
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดและออกแบบการทดลองที่เกี่ยวข้องกับแรงและการเคลื่อนที่
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลอง
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอกิจกรรมการทดลองของกลุ่มตนเอง
- ให้นักเรียนตั้งคำถามจากสิ่งที่ได้ทำการทดลอง คนละ 5 คำถาม
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้
นักเรียนประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรง
วันศุกร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์ได้เรียนรู้อะไรบ้าง”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม PBL คู่ขนาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- บันทึกสมุดนักวิทย์กับการเรียนรู้กับการเรียนรู้
- ประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรงในรูปแบบของตนเอง
- สรุปบทเรียนรายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจธรรมชาติของแรง และสามารถอธิบายการเกิดแรงดึง แรงผลักอย่างง่าย และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้  รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ทักษะการสื่อสาร
 อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะทางวิทยาศาสตร์
- รู้จักการสังเกตผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส
- รู้จักการตั้งคำถามต่อสิ่งที่อยากเรียนรู้
- รู้จักการสืบค้นหาข้อมูลและการทดลอง
- สรุปผลสิ่งที่ที่เกิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

คุณลักษณะ
:
- เคารพ สิทธิ  หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกัน
ตัวอย่างภาพกิจกรรม
ตัวอย่างภาพชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 8 พี่ป.1 และพี่ๆประถมฯ ของเราได้ร่วมชื่นชม ให้กำลังใจกับพี่ป.6 ที่ทำงานค้นคว้าอิสระก่อนจบ ทุกคนให้ความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ การสอบถามข้อมูลหรือแรงบันดาลใจในการทำงานค้นคว้าชิ้นนี้ขั้นมาก วันต่อมาคุณครูให้โจทย์กับพี่ป.1 ว่า "ถ้าเราต้องการเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นไปบนที่สูง จะทำอย่างไรได้บ้าง" คุณครูแบ่งกลุ่มเด็กๆ ออกเป็น 2 กลุ่ม ในการช่วยกันคิดและทดลองทำ ด้วยอุปกรณ์ที่มีให้ คือ เชือก ซึ่งแต่ละกลุ่มสามารถทำออกมาได้ดีและเห็นการทำงานร่วมกัน การยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน การช่วยกันคิดแก้ปัญหา การให้ชื่นชมและให้กำลังใจกัน พี่ป.1 ทำได้เยี่ยมมากค่ะ

    ตอบลบ