เป้าหมายของความเข้าใจ(Understanding Goal) : นักเรียนเข้าใจและเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกรอบตัวในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Week 5

เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับพลังงานความร้อนจากธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น อีกทั้งนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตนเองได้

Week
Input
Process
Output
Outcome

5
6-10 ก.พ.60

โจทย์ : 
พลังงานความร้อน/ไฟฟ้า
- ธรรมชาติ
- มนุษย์สร้างขึ้น

คำถาม
ความร้อนเกิดจากอะไร เกี่ยวข้องกับสิ่งใดบ้าง อย่างไร?


เครื่องมือคิด
-
Brainstorms : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลอง
- Round Robin : แลกเปลี่ยนคำถามจากการทดลอง
- Show and Share : นำเสนอการทดลองของกลุ่ม
-  Wall Thinking : ประดิษฐ์ที่เก็บความร้อน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิปวีดีโอการ์ตูน BEN 10  ตอน 6 Energy
- ชุดการทดลองวิทยาศาสตร์ “ผลักหลอดด้วยไฟฟ้าสถิต”
(หลอดกาแฟ ขวดพลาสติกเปล่า)
วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอการ์ตูน BEN 10  ตอน 6 Energy” เกี่ยวกับพลังงานความร้อน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สังเกตเห็นอะไร เกิดอะไรขึ้น เปลี่ยนแปลงไป ทำไมถึงเปลี่ยนไป  ส่งผลอย่างไร เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?
- นักเรียนตั้งคำถามจากสิ่งที่ได้ดู คนละ 5 คำถาม
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูและจากคำถามของนักเรียนแต่ละคน
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ “ผลักหลอดด้วยไฟฟ้าสถิต”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด” ร่างกายของเรามีความร้อนหรือไม่ อย่างไร ทำไมเวลาเราไม่สบายถึงตัวร้อน  ความร้อนจากลมหายใจเราเกิดขึ้นได้อย่างไร
- ครูให้นักเรียนตั้งคำถามจากสิ่งที่ได้ทำ คนละ 5 คำถาม
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากกิจกรรมการทดลองและคำถาม
ใช้
บันทึกสมุดนักวิทย์กับการเรียนรู้กับการเรียนรู้
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เราจะเก็บพลังงานความร้อนได้อย่างไร?
เชื่อม
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดและออกแบบการทดลองที่เกี่ยวข้องกับพลังงานความร้อนหรือไฟเข้ามาเกี่ยวข้อง
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลอง
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอกิจกรรมการทดลองของกลุ่มตนเอง
- ให้นักเรียนตั้งคำถามจากสิ่งที่ได้ทำการทดลอง คนละ 5 คำถาม
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้
บันทึกสมุดนักวิทย์กับการเรียนรู้กับการเรียนรู้
วันศุกร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์ได้เรียนรู้อะไรบ้าง”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ดูคลิป
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการทดลอง
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม PBL คู่ขนาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- บันทึกสมุดนักวิทย์กับการเรียนรู้กับการเรียนรู้
- ประดิษฐ์ที่เก็บความร้อน
- สรุปบทเรียนรายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับพลังงานความร้อนจากธรรมชาติ
และที่มนุษย์สร้างขึ้น นำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตนเองได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้  รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ทักษะการสื่อสาร
 อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะทางวิทยาศาสตร์
- รู้จักการสังเกตผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส
- รู้จักการตั้งคำถามต่อสิ่งที่อยากเรียนรู้
- รู้จักการสืบค้นหาข้อมูลและการทดลอง
- สรุปผลสิ่งที่ที่เกิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ  หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกัน
ตัวอย่างภาพกิจกรรม

ตัวอย่างภาพชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นสัปดาห์แห่งพลังงานความร้อนจริงๆ ค่ะสำหรับพี่ป.1 ซึ่งกระตือรือร้นในการเรียนรู้ได้ดีมาก วันแรกคุณครูและพี่ป.1 เรียนรู้ผ่านการตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวเราด้วยการสัมผัสร่างกายตนเองแล้วรู้สึกอย่างไร บางครั้งทำไมเรารู้สึกว่าตัวเราร้อน เกิดจากอะไร ทำไมถึงร้อน ซึ่งจากคำถามนี้พี่ป.1 อธิบายตามความเข้าใจของตนเองว่า เพราะในตัวเรามีเลือดค่ะ เลือดเราอุ่น ทำให้เรามีชีวิต แล้วอีกอย่างถ้าตัวเราร้อนก็น่าจะเกิดจากเราเป็นไข้ค่ะ กินยานอนพักผ่อนแล้วก็จะหายค่ะ จากนั้นเราก็สนุกๆกับการทดลอง เรื่องไฟฟ้าสถิต "ปีกแมลงขยับ" "ภูเขาไฟระเบิด" "เผาใบไม้ด้วยแสงอาทิตย์" หลังจากการทดลองพี่ป.1 เริ่มสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองเพิ่งรู้และเข้าใจใหม่ ผ่านการทดลองทำด้วยตนเองและการแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากกิจกรรมการทดลอง ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้ร่วมกันกับผู้อื่นได้ดีค่ะ

    ตอบลบ