เป้าหมายของความเข้าใจ(Understanding Goal) : นักเรียนเข้าใจและเกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลกรอบตัวในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Week 9

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้Week
Input
Process
Output
Outcome
9
6-10 มี.ค.60
โจทย์
วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน

คำถาม
- วิทยาศาสตร์มีผลต่อชีวิตเราอย่างไร
?
- ทำไมร่างกายของเราถึงเจริญเติบโต

เครื่องมือคิด
-  Brainstorms 
- Round Robin 
- Blackboard  Share
- Key Question
- Show and Share
-  Wall Thinking 

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิปวีดีโอ “ไอซายน์ ฉลาดยกกำลังสอง”
- ด่างทับทิม
- อุปกรณ์การทำอาหารเมนู “สลัด สลัด”

วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “ไอซายน์ ฉลาดยกกำลังสอง”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สังเกตเห็นอะไร เกิดอะไรขึ้น เปลี่ยนแปลงไป ทำไมถึงเปลี่ยนไป  ส่งผลอย่างไร เกี่ยวข้องกับเราอย่างไร ?
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากสิ่งที่ได้ดู
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันทดสอบสารตกค้างในผักด้วยด่างทับทิม เชื่อมโยงเข้าสู่การเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมี
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เราจะมีวิธีการเลือกบริโภคอย่างไรให้ปลอดภัย”?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำ
- ครูและนักเรียนร่วมกันคิดเมนูอาหาร
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์การทำอาหาร
ใช้
นักเรียนทำการ์ตูนช่องนักวิทย์น้อย
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง
- ครูให้นักเรียนแต่ละคนนำอุปกรณ์ที่ได้จัดเตรียมมาประกอบอาหารเมนู “สลัด สลัด”
- ครูและนักเรียนร่วมกันประกอบอาหารเมนูเมนู “สลัด สลัด”
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ใช้
นักเรียนประกอบอาหารเมนู “สลัด สลัด”

วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง
- ครูเล่านิทานเรื่อง “วิทยาศาสตร์กับร่างกายเรา”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ““นักเรียนวิทยาศาสตร์มีผลต่อชีวิตเราอย่างไร? ทำไมเราต้องกินอาหาร?
- ครูจัดเตรียมอาหารแต่ละชนิด เช่น ขนมของหวาน ผักผลไม้ นมฯลฯ
- ครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรม “เลือกกินเป็น”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะเลือกกินอะไร ทำไมถึงเลือกกินสิ่งนั้น”
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยแสงดความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
วันศุกร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์ได้เรียนรู้อะไรบ้าง”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนสรุปบทเรียนรายสัปดาห์                              
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังและสิ่งที่ได้ทำ
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- บันทึกสมุดนักวิทย์กับการเรียนรู้กับการเรียนรู้
- สรุปบทเรียนรายสัปดาห์


ความรู้
เข้าใจและอธิบายวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน และนำมาปรับใช้กับตนเองได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้  รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ทักษะการสื่อสาร
 อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
ทักษะทางวิทยาศาสตร์
- รู้จักการสังเกตผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส
- รู้จักการตั้งคำถามต่อสิ่งที่อยากเรียนรู้
- รู้จักการสืบค้นหาข้อมูลและการทดลอง
- สรุปผลสิ่งที่ที่เกิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

คุณลักษณะ
:
- เคารพ สิทธิ  หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกัน
ตัวอย่างภาพกิจกรรม
ตัวอย่างภาพชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

 1. สัปดาห์ที่9 แล้วค่ะสำหรับเหล่า BEN10 ซึ่งพี่ป.1 ได้โจทย์ไปในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ผ่านมาในการเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน เรียนรู้การล้างผักผลไม้ที่เราทานในทุกๆวัน ให้สะอาดและปลอดภัย พี่ป.1 ได้นำมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
  พี่โอบอ้อม : หนูทำกับแม่ค่ะ แม่ใช้น้ำยาสำหรับล้างผักผลไม้ พอล้างเสร็จน้ำจะมีคราบขาวๆ ค่ะ
  พี่นโม : ผมทำกับแม่ครับ แม่เอาด่างทับทิมใส่ในน้ำเปล่า แล้วนำผักผลไม้ไปแช่ไว้สักพัก ผมเห็นในน้ำมีฝุ่นเล็ก ครับ แต่ไม่รู้ว่านั่นคืออะไร
  พี่แก้ม : หนูใช้น้ำเกลือมาล้างผักค่ะ
  พี่เป้ : ครูครับผมรู้ว่าผักผลไม้ช่วยให้เราร่างกายแข็งแรง
  พี่ดิน : อ้อ ครูครับผมเข้าใจแล้วว่าถ้าเราจะไปต่างจังหวัดเราก็ใช้รถไฟ หรือรถยนต์
  ซึ่งสัปดาห์นี้สังเกตเห็นว่าพี่ป.1 สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ตนเองเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่สำคัญกับตนเองและสิ่งต่างๆ ได้ดีทีเดี่ยวค่ะ

  ตอบลบ